با سلام. 

کسانی که مطابق برآوردشان در تاریخ مورد نظر نمی توانند دفاع کنند، تا روز یکشنبه 14 مهر 1392 فقط فرصت دارند که مجدداً پایان نامه را انتخاب کنند. در غیر این صورت بایستی تا همان تاریخ حتماً دفاع نمایند و در غیر این صورت مشکلات آموزشی خودشان را پاسخگو خواهند بود. 

 موفق باشید.