قابل توجه دانشجویان پایان نامه ورودی 1390

مطابق تصویبنامه شورای گروه مرمت، موضوع کلیه پروژه های نهایی، بایستی به تصویب شورای گروه برسد. مطابق همین تصویب نامه آخرین موعد تصویب موضوع پایان نامه، روز دوشنبه مورخ 20/2/1392 می باشد. لذا از کلیه دانشجویانی که پروژه نهایی در ترم جاری انتخاب کرده اند، خواهشمند است کاربرگ های پیشنهادی خود را مطابق فرم های ذیل تا تاریخ فوق به دفتر گروه تحویل دهند.

 


روی تصویر راست کلیک کرده و آن را ذخیره کنید. سپس پرینت کرده و پرپوزال پروژه نهایی خود را در آن بنویسید.