دفاعیه دانشجویان مرمت، توسط پیامک سیستمی از طرف گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه به هر یک از دانشجویان اعلام گردید. تاریخ اعلام شده قابل تعویق و جابجایی با دیگر دانشجویان نیست. لیکن اگر دانشجویی تصمیم دارد در مهرماه یا شهریورماه سال جاری پایان نامه خود را ارایه نماید، با هماهنگی کارشناس و اعضای گروه اقدام نماید. 

چنانچه به تشخیص استاد راهنمای محترم، پروژه دانشجو تا آن روز قابل ارایه نخواهد بود، از دانشجو تقاضا می گردد: در روزهای انتخاب واحد از تاریخ بیست و سوم شهریورماه 1392، اقدام به انتخاب دوباره واحد پروژه نهایی نمایید. در صورت هرگونه تأخیر در تاریخ دفاعیه، گروه مرمت مسؤولیتی در این زمینه نداشته و مطابق قوانین آموزشی رفتار خواهد شد.

با آرزوی بهروزی. 
دفتر گروه مرمت و احیای ابنیه تاریخی 
دانشگاه حکیم سبزواری
16 شهریور 1392