این دوستان تا حذف تک درس ترم آینده فرصت ارایه و دفاع دارند. این زمان معادل هفته دوم اردیبهشت است. یک هفته تعیین می شود و همه دوستان در آن یک هفته دفاع خواهند کرد. اگر به هر صورت پایان نامه هر کدام از دوستان آماده نباشد، مشکلات جدی آموزشی برای ایشان ایجاد خواهد شد و مجبور به انتخاب واحد مجدد و ارایه در ترم مهر سال 1392-1393 خواهند شد. 


اسامی این دوستان به شرح زیر می باشد و خواهشمند است که هر چه زودتر اسناد اولیه را جهت کرکسیون حضوری یا غیابی  پایان نامه های خود ارایه نمایند.